BİLİNMESİNDE FAYDA VAR

Ticaret Kanunun 40. Maddesinde yapılan değişiklik ile yetki alan Ticaret Bakanlığımız, 20 Şubat 2021 tarih 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’’ de yapmış olduğu değişiklik ile daha önce Ticaret Sicili Müdürlükleri huzurunda beyan üzerine düzenlenen İmza beyannameleri, bundan böyle, Limitet şirket kuruluşunda verilenler İmza beyannameleri hariç (ortaklar için getirilmiş kolaylıklar devam etmekte olup, ortak dışındaki müdürler için Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda beyan ile düzenlenmesi devam etmektedir.) tüm imza beyannameleri, Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda veya noterlerden düzenlenmesi imkanı sağlanmıştır.
Bu durum, Temsile yetkili olanların imza beyannameleri, ticaret sicilindeki işlemlerinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veri tabanlarında (ilk etapta Kimlik Paylaşım sisteminden alınacak) tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilmesi ile bu Kurumlarda imza örneği olan kişiler için imza beyannamesi düzenlemesi ticaret sicili işlemlerinde kalkmış olacaktır.

Bakanlığımızın bu konuda ön görüşmeleri yapmış olduğu resmi yazışmaların sonuçlanması ile Mersis siteminden erişimle bu örnek imzalar alınmaya başlanacak ve bir nüshası sicil dosyasında saklanacaktır. Resmi Kurumlarda imza örneği bulunmayan kişiler Ticaret sicili Müdürlüklerinden veya noterlerden fiziki olarak imza beyannamesi düzenlemesi devam edecektir.

Bundan böyle İmza beyannamesi; Ticaret Sicili Müdürlükleri ile noterlerden yapılabilecektir. Ancak imza örneği Resmi Kurumlardan alınma imkanı ile Müdürlüklerden veya Noterlerden düzenlenmesine de gerek kalmayacaktır.

Yabancı uyruklu kişilere, imza beyannamelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinden, Noterlerden, Yurt dışındaki Konsolosluklarımız veya Ülkesindeki ilgili merciden düzenlenmiş Apostil onaylı tercümesi noter tasdikli olarak düzenlenmesi imkanı verilmiştir.

HÜR YALÇINKAYA